Excomunió de Pere el Gran

9 de novembre de 1282

El papa Martí IV excomunica Pere el Gran.