acaricida

m
Química

Qualsevol substància que té el poder de matar àcars.

Els acaricides són emprats principalment en agricultura a causa de l’acció perjudicial dels àcars sobre les plantes; els més importants són diversos sulfurs, sulfats i composts orgànics, com el pirofosfat de tetraetil (TEPP), l’octametilpirofosforamida (Schradan) i el 4,4'-diclorobenzilat d’etil.