àcid acetilsalicílic

IUPAC àcid 2-hidroxibenzoic, Fórmula CH3CO·O·C6H4COOH
m
Química
Farmàcia

Àcid acetilsalicílic

Àcid de propietats analgèsiques, antipirètiques i antireumàtiques, conegut pel nom comercial aspirina.

Forma cristalls que es fonen a 135°C, poc solubles en aigua, solubles en els dissolvents orgànics. Hom el prepara acetilant l’àcid salicílic amb anhídrid acètic, i és molt fàcilment hidrolitzable. A l’organisme té accions analgèsica, antiinflamatòria, antipirètica i antiagregant plaquetari, però també efectes indesitjables com la producció d’úlceres gàstriques, amb possibles hemorràgies digestives importants, l’aparició a vegades de fenòmens d’hipersensibilitat i també, per sobredosi, pot produir intoxicaciones amb acidosi metabòlica. El seu èster fenílic, amb el nom comercial d'acetilsalol, ha estat també utilitzat en medicina.