àcid fumàric

àcid E-butendioic, HCOOCH=CHCOOH
m
Química

Àcid dibàsic insaturat que es troba en algunes plantes.

Es fon a 287°C; a 200°C comença a sublimar, i entre 250 i 300°C es transforma parcialment en anhídrid maleic. Això permet de diferenciar-lo clarament de l’àcid maleic (isòmer cis-), que es transforma en anhídric maleic en condicions molt suaus. L’àcid fumàric, atesa la seva estructura simètrica, és més estable que el maleic, i per això és molt menys soluble en aigua que l’isòmer cis- i més dens. Hom l’obté per isomerització de l’àcid maleic. És emprat en la fabricació de resines alquídiques (resina alquídica) i de polièster i com a acidulant en productes alimentaris. La deshidrogenació de l’àcid succínic o fumàric per l’enzim succínic deshidrogenasa és un procés bioquímic que forma part del cicle de Krebs.