acil

m
Química

Grup o radical orgànic RCO— que deriva dels àcids carboxílics RCOOH per eliminació de l’hidroxil OH del grup funcional.

En la nomenclatura sistemàtica, els grups acil derivats dels àcids que porten el sufix -oic són designats substituint -oic per -oïl . Així, per exemple, de l' àcid heptanoic deriva heptanoïl . Quan l’àcid és anomenat amb la terminació carboxílic , aquesta terminació és substituïda per carbonil . Així, p ex, de l’àcid ciclohexancarboxílic deriva ciclohexancarbonil./> Els grups acil derivats d’àcids que reben noms trivials sense el sufix -oic porten molts d’ells el sufix -il per comptes d’-oïl (per exemple: acetil ). En fi, els grups acil en els quals R és un grup aromàtic, solen ésser anomenats grups aroïl i hom els representa genèricament pel símbol ArCO—.