afix

m
Gramàtica

Partícula afegida a un mot a fi de compondre’n un altre de significació diferent.

Els afixos poden anar col·locats al començament (prefix), al mig (infix), o bé al final (sufix o desinència) d’un mot i són usats en la formació de paraules derivades, com p ex: forner, del mot primitiu forn amb el sufix -er ; extraordinari, del mot primitiu ordinari amb el prefix extra -; adobassar, d' adobar amb l’infix -ass-.