aforament

m
Construcció i obres públiques

Mesura del cabal d’un fluid que passa per un conducte determinat.

La natura del fluid, les dimensions i altres característiques del conducte, així com la precisió desitjada en la mesura, determinen quin dels procediments d’aforament és més idoni en cada cas. Aquests procediments es classifiquen en directes i indirectes. Els procediments directes mesuren volums del fluid en funció del temps. Els procediments indirectes consisteixen a mesurar prèviament la velocitat del fluid i multiplicar aquesta velocitat per la superfície de la secció mullada i, eventualment, per coeficients correctors preestablerts; el producte proporciona el cabal.