agressivitat

f
Psicologia

Expressió d’una tendència instintiva i innata de l’individu que el porta a atacar persones o coses en el pla motor, verbal o imaginari.

És palesa en qualsevol estrat del psiquisme, des de la fantasia inconscient fins a la conducta externa. Cal diferenciar-la de la destructivitat: l’agressivitat pot trobar-se vinculada a finalitats destructives, però pot estar també al servei de l’autoafirmació o de l’acompliment reeixit d’altres tendències: sexuals, d’autoconservació, normatives, etc. L’agressivitat primària és la que va estretament lligada a la pulsió; l’agressivitat secundària és la desvetllada per la frustració. L’agressivitat té aspectes molt particulars a cada esatadi del desenvolupament i expressions molt específiques en la dinàmica de tota mena de grups.