aluminosilicat

m
Química

Designació genèrica dels silicats dobles d’alumini i d’un altre metall, monovalent o divalent.

Els aluminosilicats són sòlids, generalment d’origen natural i de constitució complexa. Hom interpreta llur estructura, com la dels silicats en general, considerant la manera com estan units els grups tetraèdrics SiO4 en l’edifici cristal·lí. En alguns aluminosilicats, tals com el beril, aquests grups formen estructures cícliques, i en d’altres, com ara les miques, formen capes de dues dimensions. El cas més corrent és, però, aquell en què formen estructures contínues de tres dimensions, amb substitució parcial, de manera regular i ordenada, del silici per alumini (també tetracoordinat amb oxigen), la qual cosa dóna origen a les càrregues negatives necessàries per a compensar les dels cations de l’altre metall. El nombre d’oxígens és exactament el doble del nombre d’àtoms de silici i d’alumini sumats. Pertanyen a aquest grup els feldespats, les zeolites, la nefelina, la leucita, la sodalita, la latzurita, etc.