amalgama

f
Lingüística i sociolingüística

Reunió en un mateix morfema de diversos sentits gramaticals (a portem, la desinència -em expressa: primera persona, plural, indicatiu, present); aquest fenomen és típic de les llengua flexional .

Aliatge de mercuri i un o altres metalls més. El ferro, el cobalt i el níquel no s’amalgamen directament, i el platí ho fa amb dificultat, però tots els altres metalls corrents es dissolen en major o menor quantitat en el mercuri i molts d’ells (or, argent, coure, estany, cadmi, zinc, sodi, etc) es dissolen àdhuc en fred. Les amalgames poden ésser sòlides o líquides i consisteixen en solucions del metall amalgamat o en solucions d’un compost definit entre aquest metall i el mercuri; són preparades, bé partint directament del metall, bé partint d’una de les seves sals que hom tracta amb amalgama de sodi o que hom electrolitza amb càtode de mercuri. Totes les amalgames es descomponen a la temperatura del roig cirera amb vaporització del mercuri. Algunes d’elles tenen aplicacions industrials o tècniques: la de zinc és emprada en certes piles elèctriques; la d’argent i estany, en odontologia; la d’estany havia estat utilitzada per a fer miralls; la de sodi és utilitzada com a reductor. Un dels mètodes d’extracció de l’or i de l’argent natius és l'amalgamació.