amb

Gramàtica

Preposició que expressa relacions circumstancials.

Usos d’amb

Denota Exemples
1. Una situació comuna, l’acompanyament (de persones o de coses)
Ésser a casa amb un company.
Carn amb bolets.
2. La concurrència a una acció
Dialogar amb el públic.
Lluitar amb l’enemic.
3. Acord Prendre posició amb uns i contra els altres.
4. L’instrument, el mitjà
Pegar amb un bastó.
Rentar-se les mans amb aigua i sabó.
Arreplegar els trinquis amb una pala.
Demostrar amb proves.
5. El vehicle Anar amb auto.
6. La manera
Escriure un mot amb ela geminada.
Considerar un afer amb calma.
Afirmar amb reserves.
7. Contacte
Fregar una cosa amb una altra.
Topar amb un roc.
8. Simultaneïtat i causa alhora
Sortir formigues amb l’arribada del bon temps.
Venir al·lèrgia amb la desclosa de les flors.
9. Addició Fer quatre amb el darrer arribat.
10. Referència Ésser just amb el proïsme. 
11. Possessió, contingut
Una casa amb tres habitacions.
Un cistell amb prunes.