amil

m
Química

Nom trivial dels diversos grups alquil, de fórmula C 5 H 1 1 .

És emprat sobretot per a designar productes industrials constituïts per mescles d’isòmers.