amilosa

f
Bioquímica

Polisacàrid lineal constituït únicament per unitats de glucopiranosa αque forma la fracció soluble en aigua calenta del midó i dóna coloració blava amb el iode.

L’enllaç entre les unitats glucosa és un enllaç glucosídic 1-4 que és hidrolitzat per les amilases.