ampere volta

m
Física

Antiga unitat de força magnetomotriu.

La unitat SI de força magnetomotriu és l’ampere. En una bobina, la força magnetomotriu és donada pel producte del nombre de voltes o espires de la bobina per la intensitat que circula expressada en amperes.