antípodes

m
pl

Part de la Terra situada a l’altre extrem del mateix diàmetre.