Arduino

m
Electrònica i informàtica

Placa de circuit imprès que permet el prototipatge ràpid i simple de petits sistemes electrònics basats en microcontroladors.

La placa inclou un microcontrolador Atmel AVR, el circuit d’alimentació i un port de comunicació USB que s’utilitza per a connectar-la a un ordinador personal i programar-la. Ofereix diferents entrades i sortides digitals, així com entrades analògiques dotades de convertidors d’analògic a digital. Arduino fou concebut per a facilitar el disseny de circuits electrònics als afeccionats, oferint-los una eina que els permetés connectar sensors i actuadors a un microcontrolador i programar el sistema d’una forma senzilla. La programació es realitza en un llenguatge anomenat Processing, similar al C++, utilitzant programari gratuït i de codi obert. Tant el codi de l’entorn de programació com el disseny del maquinari són públics. Aquestes característiques han permès l’aparició de nombrosos accessoris compatibles amb Arduino i la creació d’una comunitat molt activa d’usuaris que comparteixen en xarxa la seva experiència i el codi per a diferents aplicacions.