arquitectura de control d’un robot

f
Tecnologia

Manera com s’organitza la coordinació dels diferents controladors d’un robot per a obtenir el comportament adequat de les màquines.

Es tria en funció del problema que cal resoldre: quan es necessita una resposta ràpida i adaptada a l’entorn, es prenen com a model els organismes vius i es parla d'arquitectura de control reactiva. En canvi, si el més important és la capacitat d’elecció entre diferents respostes possibles, el model és la presa de decisions humana i es parla d'arquitectura de control deliberativa. Per aprofitar els avantatges d’aquests dos sistemes també es creen arquitectures de control híbrides, compostes per una zona de control de tipus reactiu i una altra de tipus deliberatiu.