arsenat de plom (II)

Pb3(AsO4)2
m
Química
Tecnologia

Cristalls blancs insolubles en l’aigua que es fonen amb descomposició a 1.042°C.

Hom l’obté per interacció d’una sal soluble de plom amb una solució d’arsenat sòdic. És emprat com a insecticida.