assaig de desgast

m
Construcció i obres públiques

Conjunt de proves amb les quals hom compara el desgast, en unes condicions prèviament establertes, dels principals materials que han d’ésser emprats en la pavimentació de carreteres, a fi de determinar quins són els més adequats.