autenticar

autentificar
tr

Donar autenticitat, autoritat, amb proves, atestacions, formalitats requerides per la llei, etc.