autovalor

valor propi

m
Matemàtiques

En un endomorfisme f d’un espai vectorial, valor numèric λ per al qual existeix un vector no nul v (autovector) tal que f(v) = λv.

En espais de dimensió finita, els autovalors coincideixen amb els zeros del polinomi característic, és a dir, amb els valors numèrics λ tals que det(A - λI) = 0, on A és la matriu de l’endomorfisme f i la I la matriu identitat.