β-lactàmic

m
Farmàcia

Antibiòtic que presenta un anell químic tetragonal, anomenat β-lactàmic, en la seva molècula, i que forma part d’un grup que inclou les penicil·lines, les cefemes (cefalosporines i cefamicines), les penemes, les carbapenemes i els monolactàmics.