Bartomeu

bar Tolmay (aran)

(?, segle I — ?, segle I)

Un dels dotze apòstols.

Probablement cal identificar-lo amb el Natanael de l’evangeli de Joan. La tradició parla amb imprecisió de la seva activitat missionera i del seu martiri. Es conserven fragments d’un evangeli apòcrif que porta el seu nom. La seva festa se celebra el 24 d’agost.