bàscula

f
Electrònica i informàtica

bàscula biestable:, sortides) a, esquema teòric; b, representació simbòlica (E, entrada; S i S’

Dispositiu electrònic que té dos estats d’equilibri i és capaç de bascular de l’un a l’altre alternativament.

És anomenada també basculador. Si tots dos estats són d’equilibri estable, es tracta d’una bàscula biestable, anomenada també circuit d’Eccles-Jordan o flip-flop. Les bàscules biestables, molt utilitzades actualment en nombrosos circuits electrònics, han evolucionat amb l’aparició dels circuits integrats. N'hi ha de quatre tipus fonamentals, anomenats SR, JK, D i T. El tipus bàsic és el SR, que té dues entrades, S (set) o posada a 1 i R (reset), posada a 0, i dues sortides complementàries, Q i Q; aquesta bàscula constitueix una memòria d’1 bit. En la bàscula SR síncrona hi ha a més una entrada Ck (clock) a la qual són aplicats uns impulsos de rellotge que serveixen per a sincronitzar R i S. La bàscula JK és una millora de la SR (que evita l’ambigüitat produïda quan S=R=1) i té, a més de l’entrada Ck, dues entrades asíncrones, Pr (preset) per a posar-la a 1 i Cr (clear) per a posar-la a 0 (esborrar-la). Per evitar el perill d’autooscil·lació s’ha ideat el tipus JK (master-slave) consistent en dues bàscules SR en cascada realimentada la primera amb la segona. La bàscula D té una sola entrada (D), a més de l’auxiliar Ck, i dues sortides Q i Q. De fet és una bàscula JK en què l’entrada K és connectada a la J a través d’un inversor. Actua com un element binari que dóna un retard d’1 bit. La bàscula T és una JK en què J i K estan connectades. Actua com un interruptor, de manera que a cada impuls aplicat a T, canvia d’estat. Té a més l’entrada auxiliar Ck (clock) si es tracta de tipus T síncron. En la bàscula monoestable els dos elements són disposats de manera que només hi ha un sol estat estable, mentre que l’altre és quasi-estable. D’aquesta manera la posició normal és la primera, i quan, en aplicar un senyal extern de comandament, la bàscula canvia d’estat, torna automàticament a la posició inicial al cap d’un temps fixat. Si en una bàscula tots dos estats són d’equilibri inestable, el dispositiu és anomenat multivibrador anestable, i produeix oscil·lacions sense necessitat de senyals exteriors de comandament.