base buida

f
Lingüística i sociolingüística

Terme sintàctic asemàntic destinat a servir de suport d’una construcció que, altrament, fóra equívoca o inviable.

Així, a passi-ho bé , el pronom no es refereix a res d’identificable, però distingeix la frase de passi bé ; i a penso en això, que no hagi vingut , el demostratiu no fa sinó evitar la seqüència impossible en que . La gramàtica generativotransformacional fa un ús freqüent de bases buides abstractes o “elements morts” ( dummy elements ) que, en la descripció estructural d’una frase matriu, marquen les possibilitats d’inserció d’altres frases transformades.