bertrol

bertrola
m
Pesca

Ormeig de pesca fluvial semblant a una nansa, format per cèrcols generalment de fusta o de ferro que sostenen una xarxa en forma d’embut clos per l’àpex i obert per la boca.

Hom l’empra, calat contra corrent, sobretot per a pescar anguiles.