cadena

f
Tecnologia

Diferents tipus de cadenes

© Fototeca.cat

Successió de baules de formes molt diverses, d’una gran resistència, enllaçades entre elles, l’una a continuació de l’altra, que és emprada per a aguantar, arrossegar o aixecar càrregues, o per a transmetre moviment.

Ultra les cadenes ordinàries, hi ha les articulades, i entre aquestes cal distingir les de rodets, les senzilles, les dentades i les Galle, les quals només es poden moure en un pla i generalment són emprades per a la transmissió de moviment. Les cadenes de rodets són formades per dues menes de baules, les unes compostes de dos perns subjectats per dues platines en forma de vuit, i les altres compostes de dues dolles, sobre cadascuna de les quals gira lliurement un rodet tubular, subjectats per dues platines iguals que les anteriors; els perns són articulats dins les dolles de manera que les baules de perns i les de rodets són disposades alternadament. Les cadenes senzilles es diferencien de les anteriors pel fet de no tenir rodets. En les cadenes dentades, també emprades per a transmissió, el pern sosté un gran nombre de platines en forma de dent, la meitat de les quals pertany a la baula següent. Per a transport i càrrega són emprades les cadenes Galle, que són cadenes de rodets reforçades per mitjà de platines múltiples.