Caixa d’Estalvis de Terrassa

Entitat financera domiciliada a Terrassa i fundada per iniciativa ciutadana, el 1877.

L’estructura del seu passiu, totalment en línia amb la de la mitjana de les caixes catalanes, és paral·lela a un actiu en el qual destaquen la forta inversió creditícia i de descompte comercial i l’alta productivitat de la seva cartera d’actiu. La millora de la tecnologia i l’expansió era uns dels objectius d’aquesta entitat, que disposava, a mitjan de la primera dècada del segle XXI, d’una xarxa de 130 oficines, la meitat de les quals fora del seu sector territorial històric.

El gener del 2010 els actius de l’entitat sumaven 12.490 milions d’euros. Aquest mateix any, en el marc del procés de concentració de les caixes d’estalvi impulsat pel Fons de Reestructuració Ordenada Bancària, aprovà la fusió amb la Caixa d’Estalvis de Sabadell i la Caixa d’Estalvis de Manlleu, operació que donava lloc a una nova entitat, Unnim Banc.

D'acord amb la nova normativa estatal i de la Generalitat de Catalunya, l'obra social es convertí en la Fundació Antiga Caixa Terrassa, el patronat de la qual fou constituït al juliol del 2013. De la Fundació en depenen les obres socials de l’antiga entitat: Centre Cultural,  tallers Amat Roumens-Fupar, d'integració de persones discapacitades, i la Llar de l'Ancianitat. Passà també a heretar-ne el patrimoni i edificis.