calor latent

f
Meteorologia

Calor absorbit o desprès per la unitat de massa d’una substància quan aquesta canvia de fase, a pressió i temperatura constants.

En meteorologia, la calor latent es refereix sempre als canvis de fase de l’aigua, única substància que pot realitzar aquestes transformacions en el rang de temperatures atmosfèriques. El seu paper és cabdal en el balanç d’energia del sistema Terra-atmosfera: el flux de calor latent per evaporació a la superfície terrestre és més de tres vegades superior a la suma dels fluxos de calor per conducció i convecció. A escala global, la calor latent absorbida en l’evaporació a les zones equatorial i tropical i transportada a latituds més altes per la circulació atmosfèrica (com passa a les cèl·lules d'Hadley) és alliberada en els processos de condensació i precipitació, fet que contribueix a l’intercanvi d’energia latitudinal del nostre planeta. També té un paper fonamental en el desenvolupament dels núvols gràcies a l’aportació de la calor latent del canvi d’estat vapor-líquid, vapor-gel o aigua-gel.