Carles Sudrià i Triay

(Barcelona, 1953)

Carles Sudrià i Triay

Historiador econòmic.

Professor a la Universitat Autònoma de Barcelona, actualment és catedràtic d’història i institucions econòmiques de la Universitat de Barcelona. Els seus estudis s’han centrat, fonamentalment, en l’anàlisi històrica del paper que han tingut les fonts d’energia en el desenvolupament econòmic de Catalunya i d’Espanya. Entre les seves obres destaquen Història de la Caixa de Pensions (1981), amb J. Nadal, El carbón en España, 1770-1961. Una historia económica (1987), amb S. Coll, i La economía española en el siglo XX. Una perspectiva histórica (1987), amb J. Nadal i A. Carreras. Entre el 1988 i el 1994 dirigí l’obra en sis volums Història Econòmica de la Catalunya Contemporània, juntament amb J. Maluquer, J. Nadal i F. Cabana.