càrrega

f
Tecnologia

Conjunt de les mercaderies disposades per a ésser carregades en un vehicle o element de transport.

Les càrregues són classificades segons llur presentació en càrregues en orri i càrregues unitàries . Les càrregues en orri són mercaderies que per la seva naturalesa no cal embalar (petroli, gasos liquats, carbó, minerals, grans, etc.) sinó que hom les carrega directament a les cisternes, sitges o dipòsits dels vaixells, vagons de ferrocarril o camions, bé sigui per bombament (líquids) o mitjançant transportadors especials per a productes pulverulents (cintes, transport per aire a pressió, etc). Les càrregues unitàries són un conjunt de diverses peces o elements units (bales, fardells) apilats (paleta), encabits dins d’un recipient tancat (contenidor) o dins d’un gran recipient que sura (barcassa) de manera que constitueixen un tot no divisible en parts amb vista a la manutenció i el transport. El desenvolupament d’aquest tipus de càrrega ha portat a la progressiva especialització dels mitjans de manutenció i transport i així actualment hi ha grues, carretons, vaixells (portacontenidors) i camions especialment concebuts per a contenidors, i grues i vaixells (portabarcasses) pensats només per al transport de barcasses.