càrrega vertical

lo-lo
f
Transports
Tecnologia

Sistema de càrrega i descàrrega de mercaderies que es duu a terme mitjançant l’elevació i estiba de contenidors amb grues.