cassetó

m
Construcció i obres públiques

Cadascun dels buits quadrats, rectangulars o poligonals, generalment emmotllurats i molt sovint amb motius ornamentals a l’interior, formats per les bigues aparents amb què són construïts els cassetonats o teginats, practicats per a adornament de sostres.