catch
*

catch-as-catch-can, agafa com puguis
Esport

Varietat de lluita, originària dels EUA, derivada de la clàssica grecoromana.

Hom admet tota mena de cops, amb l’única excepció de mossegades, esgarrapades i preses d’estrangulament. Guanya el lluitador que aconsegueix de fer abandonar el contrari o immobilitzar-lo, d’esquena a terra, durant cinc segons.