ceto-

Variant de cet-
Química

Prefix emprat ocasionalment per a denotar que un compost deriva d’una cetona (cetoxima), té una estructura pseudocetònica (cetohexosa) o conté en la seva molècula un grup carbonil cetònic (cetoàcid, cetoaldehid, cetoèster).