cicle del nitrogen

m
Bioquímica

Cicle del nitrogen

© Josep Lluís Ferrer

Procés de fixació del nitrogen de l’aire i la seva transformació en matèria orgànica per l’acció de determinats microorganismes.

La conversió del nitrogen atmosfèric en amoníac deixa aquest element disponible per a la síntesi de proteïnes vegetals i animals; aquest procés condiciona la productivitat biològica de les zones fèrtils de l’escorça terrestre i és un element important per a corregir el dèficit proteic en l’alimentació i també el problema de la fam. Altres etapes del cicle són la nitrificació (conversió de l’amoníac del sòl en nitrits i nitrats), l’amonificació (retorn del nitrogen al sòl en forma d’amoníac després de la descomposició de la matèria orgànica) i la desnitrificació (restitució del nitrogen a l’atmosfera per reducció microbiana dels nitrats).