cicloalcà

m
Química

Cicloalcans més importants

©

Cadascun dels composts alicíclics de fórmula general C n H 2 n .

Bé que són isòmers dels alquens, tenen propietats intermèdies entre les dels alquens i les dels alcans, i s’assemblen més a aquests en augmentar les dimensions del cicle. Així, el primer membre de la sèrie, el ciclopropà, és un compost molt reactiu a causa de les tensions presents en el cicle de tres baules; a mesura que augmenta el nombre d’àtoms de carboni del cicle disminueix la distorsió dels enllaços i, per tant, la reactivitat de la molècula, fins a arribar al ciclohexà, que la té ja molt semblant a la dels alcans.

Derivats més importants dels cicloalcans

©

Donen els mateixos tipus de derivats funcionals que aquests; tant els cicloalcans mateixos com llurs derivats poden existir en més d’una conformació .