clar

m
Indústria tèxtil

Espai entre cada dues palletes de les pues de teixir per on passen els fils d’ordit.