coeficient de Poisson

m
Física

En una barra de secció uniforme sotmesa a una tensió longitudinal, quocient entre la contracció transversal i l’allargament.