concepte

m

Opinió, judici format sobretot per via d’observació.