coneixement

m
Dret

Examen judicial de les actuacions.