configuració

f
Química

Arranjament geomètric dels àtoms o grups que envolten un determinat àtom al qual són enllaçats.

Així, per exemple, diferències de configuració d’un àtom de carboni donen lloc a isòmers òptics.