Consell Consultiu de la Generalitat

Organisme assessor previst en l’ Estatut d’Autonomia de Catalunya del 1979 , vigent fins l’any 2009.

Fou creat per llei del Parlament de Catalunya al febrer de 1981. Els seus dictàmens eren requisit previ a interposar recurs d’anticonstitucionalitat tant per part del Parlament com del govern de Catalunya. També dictaminava sobre l’adequació a l’Estatut català dels projectes i proposicions de llei sotmesos al Parlament i sobre allò que li era requerit, així com l’adequació d’una eventual reforma estatutària a la Constitució del 1978 . Era format per set membres elegits entre juristes de reconeguda competència, cinc dels quals eren designats pel Parlament i dos altres pel govern català. D’entre ells era elegit un president. Constituït el Consell pel maig de 1981, n'ocupà aquest càrrec Francisco Fernández de Villavicencio Arévalo . Successivament la presidència passà a Robert Vergés i Cadanet (1996-2000), Agustí Maria Bassols i Parés (2000-2004), Joaquim Tornos i Mas (2004-2006) i, el 2006, a Pere Jover i Presa. Arran de l’aprovació i l’entrada en vigor de l' Estatut d’Autonomia de Catalunya del 2006 , al febrer de 2009 fou creat per llei del Parlament de Catalunya el Consell de Garanties Estatutàries , organisme que ampliava les atribucions del Consell Consultiu de la Generalitat i al qual substituïa.