Consell d’Estat

Òrgan consultiu suprem del Govern de l’Estat espanyol.

Té l’origen en el Consejo de Estado (1522), instituït per Carles V, que, llevat de períodes molt breus, s’ha mantingut des d’aleshores. Circumscrit inicialment a funcions d’assessorament reial, la Constitució del 1812 el dotà de funcions consultives en el marc d’un ordenament polític regit per la divisió de poders. Del 1845 al 1904 exercí de vegades funcions contencioses o jurisdiccionals.

La Constitució Espanyola del 1978 defineix el Consell d’Estat com l’òrgan consultiu suprem del Govern. La composició i les competències són regulades per una llei orgànica. La seva funció principal és l’emissió de dictàmens a petició de l’autoritat consultant (president del Govern, ministres i presidents de les Comunitats Autònomes). Les consultes poden ser perceptives o facultatives.

Des que s’instaurà la monarquia constitucional (1978), n’han estat presidents Antonio Jiménez Blanco (1980-82), Antonio Hernández Gil (1982-85), Tomás de la Quadra-Salcedo y Fernández del Castillo (1985-91), Fernando Ledesma Bartret (1991-96), Íñigo Cavero Lataillade (1996-2002), José Manuel Romay Beccaría (2003-04 i 2012-18), Francisco Rubio Llorente (2004-12), i, des del 2018, María Teresa Fernández de la Vega.