Consell Econòmic i Social de les Nacions Unides

Economic and Social Council; ECOSOC

Organisme de l’Organització de les Nacions Unides que s’ocupa dels aspectes econòmics i socials de la cooperació internacional.

Les seves decisions no tenen caràcter vinculant i només en reflecteixen l’opinió. Els seus objectius són aconseguir el creixement dels nivells de vida i cercar el respecte universal dels drets de l’home i de les seves llibertats fonamentals. Compost per 54 membres elegits per l’Assemblea General cada tres anys, actua principalment com a òrgan de coordinació entre les Nacions Unides i les agències especialitzades. Porta a terme la seva tasca a través de les comissions funcionals (estadística, població, desenvolupament social, drets humans, narcòtics i situació de la dona). El Consell es reuneix dues vegades l’any, una a Nova York i l’altra a Ginebra. Al juny del 2016 Andorra fou elegida per primer cop per a formar part de l'ECOSOC per al període 2017-19.