Consell General del Poder Judicial

CGPJ

Òrgan de govern del poder judicial a l’Estat espanyol.

És un òrgan definit al títol VI de la Constitució del 1978, relatiu al poder judicial, col·legiat i autònom. Format per jutges i altres juristes, la seva missió és garantir la independència dels jutges en l’exercici de les seves funcions respecte als altres poders. El componen vint membres (vocals) i un president. Els vocals són nomenats per les Corts Generals. El president del CGPJ ho és també del Tribunal Suprem i és designat pel ple en la sessió constitutiva entre membres de la carrera judicial o juristes de competència reconeguda.

Els vocals són renovats cada cinc anys, sense possibilitat de reelecció, a diferència del president que pot ser reelegit per a un nou mandat. Els vocals han de ser elegits per una majoria de tres cinquenes parts d’ambdues cambres, les quals en proposen 12 a parts iguals (6 pel Congrés dels Diputats i 6 pel Senat) d’entre jutges i magistrats, i 8 entre juristes de competència reconeguda, també a parts iguals (4 per cadascuna de les cambres).

L’Estatut d’Autonomia de Catalunya del 2006 preveia la desconcentració del poder judicial en el Consell de Justícia de Catalunya, però aquesta regulació fou declarada inconstitucional i nul·la pel Tribunal Constitucional en la seva sentència sobre l’Estatut d’Autonomia de Catalunya (STC 31 ⁄ 2010, de 28 de juny).

Des del 2014, a través dels informes del Grup Europeu contra la Corrupció (GRECO), el Consell d’Europa ha instat l’Estat espanyol a canviar els criteris d’elecció dels membres del CGPJ per tal de garantir la divisió de poders.