contactor

m
Electrònica i informàtica

Principi de funcionament d’un contacto r; A, armadura fixa; MA, armadura mòbil; B, bobina; M, molles; CF, contactes fixos; CM, contactes mòbils; I, corrent elèctric

© Fototeca.cat

Interruptor que es tanca per la força d’un electroimant.

El contactor es compon essencialment d’un electroimant la part mòbil del qual porta o comanda un joc de contactes elèctrics. Quan passa corrent per la bobina de l’electroimant es crea un camp magnètic a l’armadura, que atreu una peça mòbil de manera que, en moure's, tanca els contactes elèctrics. Mentre passa corrent per la bobina els contactes es mantenen tancats, però quan s’interromp, desapareix el camp magnètic, la part mòbil torna a separar-se per la força d’unes molles i els contactes elèctrics s’obren. El contactor, doncs, pot ésser comandat (tancar o obrir) a distància, enviant o interrompent el corrent a la seva bobina. Els contactors acostumen a tenir tres contactes principals ( contactors tripolars, per a línies o circuits trifàsics) i un o uns quants contactes auxiliars. Per tancar (connectar) el contactor, hom pitja un botó ( polsador de connexió, normalment obert) que fa passar corrent per la bobina a través d’ell i d’un altre polsador, normalment tancat; així, el contactor tanca. Per bé que hom deixi de pitjar el polsador, continua passant corrent per la bobina a través d’un contacte ( contacte de retenció ) i el contactor resta tancat. Per desconnectar (obrir), hom pitja l’altre botó, que interromp el corrent de la bobina i obre el contactor. Per bé que hom plegui de pitjar aquest botó, el contactor continuarà obert perquè, en obrir-se el contactor, s’ha obert el contacte de retenció i no pot passar corrent per la bobina. Els contactors poden tenir uns quants contactes auxiliars, que poden servir, per exemple, per a alimentar dues bombetes que indiquen la posició oberta o tancada del contactor. Els contactors són utilitzats normalment per a comandar motors elèctrics. També poden ésser accionats mitjançant altres elements, com és ara interruptors de fi de cursa (cas dels ascensors). Moltes vegades van equipats amb relés tèrmics de protecció contra sobreintensitats, dits guardamotors . Com a interruptors, no cal que tinguin gran poder de ruptura, sinó més aviat que siguin capaços de fer un gran nombre de maniobres (com, per exemple, en un ascensor).