contracte de treball

m
Economia
Dret del treball

Negoci jurídic bilateral, que té per finalitat la creació d’una relació constituïda per l’intercanvi continuat entre una prestació de treball dependent i per compte d’altri i una prestació salarial.

Pressuposa la cotització a la seguretat social. Hi ha diferentes modalitats de contracte de treball segons la durada i altres condicions de la prestació. Aquestes, però, han estat diverses vegades modificades per reforma de la llei que aprova l’Estatut dels Treballadors. Entre aquestes modificacions, destaquen la reforma dels contractes formatius i dels contractes a temps parcial (llei 12/2001), i alguns elements del contracte de treball, com la durada, que també són objecte de revisions periòdiques (llei 62/2003).

La crisi econòmica iniciada l’any 2008 fomentà diverses mesures que afectaven el contracte de treball dirigides a reduir el percentatge d’aturats i que buscaven atenuar la dualitat entre contractes indefinits i contractes temporals. Entre aquestes mesures destacaven el reforç dels instruments de flexibilització interna en el desenvolupament de les relacions laborals i, en particular, les mesures de reducció temporal de jornada que permetessin el manteniment de l’ocupació durant la situació de crisi econòmica, la reordenació de la política de bonificacions per incentivar la contractació de persones pertanyents a co»ectius amb un alt índex de desocupació (com en el cas dels joves) i la reformulació de les causes d’acomiadament per raons econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció en l’extinció de contractes indefinits. La reducció de les indemnitzacions per acomiadament en aquest darrer grup de supòsits d’extinció contractual també fou un dels punts destacats de les reformes del contracte de treball materialitzades, entre altres normes, a la Llei de l’Estat 35 ⁄ 2010, de 17 de setembre i el Reial decret llei 3 ⁄ 2012 de 10 de febrer, de mesures urgents de reforma del mercat laboral.