contraparet

alambor
f
Construcció i obres públiques

Paret que hom construeix recolzada a una altra per tal de reforçar-la o per no deixar-hi passar la humitat.