creixement zero

m
Economia

Expressió que designa la hipòtesi d’una taxa (renda per habitant) nul·la, corresponent a l’estat estacionari de l’economia.

La noció fou vulgaritzada a partir del report The Limits to Growth realitzat el 1972 per D.L. Meadows per al Club de Roma. Els límits serien uns recursos limitats i no renovables i una contaminació creixent, fet que comportaria l’existència d’una política conservacionista i no natalista (creixement zero) amb la qual la població podria nodrir-se tot reduint la pol·lució. Els economistes defensors d’aquesta política són denominats “catastrofistes”.